Print

Om tømmerforordningen (EUTR)

Hvad er EUTR?
EUTR er den korte betegnelse for EU’s Tømmerregulativ[1], som trådte i kraft 3. marts 2013. Formålet med EUTR er at bekæmpe illegal hugst og ulovlig handel med tømmer og træbaserede produkter. EUTR stiller krav til de virksomheder, som placerer tømmer og træbaserede produkter på det europæiske marked. Virksomheder, der i første omsætningsled bringer træprodukter på markedet, er herefter bl.a. forpligtiget til at gennemføre en risikovurdering og risikominimering for at undgå, at træet kommer fra ulovlige kilder.

Baggrund for EUTR
Ulovlig tømmerhugst er et globalt problem med omfattende negative økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser. Nogle af de negative konsekvenser af den illegale hugst er blandt andet

-       at landene ikke har kontrol med fældning af skovene og går glip af indtægter fra skovhugsten
-       at levevilkår for lokalbefolkningen og levesteder for dyr og planter bliver ødelagt
-       at det øvrige skovbrug udsættes for unfair konkurrence.

Man taler om ulovligt fældet træ og ulovlig skovhugst, når træer i et land fældes i strid med lovene i landet. Problemet kan enten være, at personerne eller firmaet bag fældningen ikke har de nødvendige tilladelser, eller de fælder uden at betale de lovpligtige afgifter eller hensyntagen til miljøet m.m.

Ulovlig tømmerhugst sker primært i ulandene samt i nogle østeuropæiske lande. En del af træet handles internationalt og kommer både til Europa og sandsynligvis også til Danmark.

Skadevirkningerne kan bestå i omfattende ukontrollerede skovrydninger, der fører til erosion, oversvømmelser og ørkendannelse, udryddelse af truede arter af vilde planter og dyr samt forringelse af livsvilkårene for millioner af lokale og indfødte, der er afhængighed af skovene. Ulovlig tømmerhugst unddrager som nævnt de berørte landes regeringers provenu fra skatter og afgifter fra skovdrift, ligesom det skaber ulige vilkår på træmarkedet, til skade for dem, der opererer på lovligt og bæredygtigt grundlag.

Hvem er myndighed?
Til administrationen af EU´s forordninger til bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ og træprodukter heraf vedtog Folketinget enstemmigt det danske lovgrundlag 6. december 2012. Det er Miljøstyrelsen, der er den ansvarlige myndighed i Danmark for administration af EU´s forordninger til bekæmpelse af ulovligt fældet træ.

Hvad sker der, hvis man ikke efterlever loven?
Hvis Miljøstyrelsen gennem tilsyn erfarer, at en virksomhed ikke har etableret en tilstrækkelig due diligence-ordning, og hvis virksomheden ikke retter op på deres fejl, kan styrelsen melde virksomheden til politiet.

Fastsættelse af sanktioner er et nationalt anliggende og det er derfor op til hvert medlemsland at fastsætte de præcise sanktioner, der skal være effektive og stå i et rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende virkning.

Den 1. januar 2013 trådte “Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ“ i kraft[2]. Loven fastlægger bestemmelser om kontrol og sanktioner, og at virksomheder kan straffes med bøde eller, hvis overtrædelsen er begået forsætligt, fængselsstraf op til 1 år. Straffen kan også fastsættes i form af påbud, forbud eller konfiskation af varer.


[1]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN
[2]
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144423

Besøg Træshop Bliv medlem