Print

FSC og PEFC

Virksomheder, som ønsker at minimere risikoen for handel med ulovligt træ og sikre at deres træbaserede produkter lever op til EUTR kan købe PEFC[1] eller FSC[2] sporbarhedscertificerede produkter. Begge certificeringsordninger har indarbejdet due diligence systemer i de krav, som stilles til de certificerede virksomheder. Det betyder, at FSC eller PEFC certificerede virksomheder kan bruge deres certificering som et effektivt værktøj til at demonstrere overensstemmelse med EUTR.

Om skov- og sporbarhedscertificeringer

I løbet af de seneste år, har der været en stigende tendens til, at der efterspørges certificerede træprodukter på markedet. Dette skyldes at forbrugere, virksomheder og offentlige instanser, har sat et øget fokus på deres ansvarlighed i forhold til klima og miljø og lovlighed. De to mest benyttede certificeringsordninger for skovdrift og sporbarhed globalt og i Danmark er Forest Stewardship Council (FSC) og Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).

Hvad er FSC?
Forest Stewardship Council® (FSC®) er en international NGO grundlagt i 1993, hvis formål det er at fremme ansvarlig skovdrift gennem standarder for god skovdrift, certificering og mærkning.

FSC-certificering er en international anerkendt standard for ansvarlig skovdrift med xx antal certificerede virksomheder i hele verden.  FSC udvikler og ejer standarderne for certificering af ansvarlig drevet skov og for handel med træ. Ved udviklingen af standarderne sikres lige indflydelse fra tre kamre – det sociale kammer, det økonomiske kammer og miljøkammeret og der sikres derved en god balance mellem forskellige interesser.

FSC’s globale principper og kriterier for ansvarlig skovdrift er grundstammen i FSC-systemet. FSC udvikler sine nationale skovstandarder[3] indenfor denne ramme og sikrer, at FSC-certificerede skove er veldrevet på tværs af verdens lande under hensyntagen til forskellige landes nationale skovlovgivning.

Sporbarhedscertificering er med til at sikre, at FSC-produkter sælges med legitime betegnelser og varemærker på hele markedet og virksomheder, som ønsker at sælge og markedsføre produkter med FSC varemærker skal være certificerede. FSC har indarbejdet krav til et due-diligence system i sporbarhedsstandarden[4] og det sikres derved, at FSC-certificerede virksomheder også lever op til EU’s Tømmerforordning.

For at sikre, at de certificerede virksomheder til stadighed efterlever kravene i FSC standarderne gennemføres der årlige tredjepartskontrol af virksomhedernes certificeringssystem. Kontrol og udstedelse af certifikater udføres af certificeringsvirksomheder, som er godkendt af Accreditation Services International. Se liste over godkendte certificeringsvirksomheder: https://dk.fsc.org/dk-dk/certificering/certificeringsfirmaer

Hvad er PEFC?
Programme for The Endorsement of Forest Certification (PEFC) er en international non-profit paraplyorganisation, der leverer uafhængig tredjeparts evaluering og godkendelse af nationale skovcertificeringssystemer.

PEFC er en international anerkendt mærkningsordning for ansvarlig skovdrift. Skovcertificering sikrer, at skovene forvaltes i henhold til miljømæssige, sociale og økonomiske kriterier. PEFC ejer og udvikler de certificeringsstandarder og -krav som certificerede virksomheder skal følge. Ved udvikling af PEFC-standarderne deltager forskellige interessenter med fokus på miljø, økonomi og sociale forhold. Både skovejere, ngo’er, virksomheder og myndigheder er repræsenteret.

Den danske PEFC’s Skovstandard[5] fastlægger kriterier for bæredygtig skovdrift, samt krav til registrering og planlægning, og er udviklet inden for rammerne af PEFC’s internationale principper for ansvarlig skovdrift. En skovejer overholder kriterierne i skovstandarden for at få certificeret sin skov. Hvis skovejeren ønsker at bringe træ på markedet, skal han i tillæg sporbarhedscertificeres.

PEFC sporbarhedscertificering[6] sikrer, at træbaseret materiale, som er omfattet af certificeringen kan spores fra skoven, gennem de forarbejdende led og til kunden. Alle led i leverandørkæden skal være certificeret for at kunne opretholde sporbarheden. Sporbarhedsstandarden stiller blandt andet krav til modtagekontrol, adskillelse af certificeret og ikke certificeret materiale og volumen registrering og mærkning.

For at sikre, at de certificerede virksomheder overholder kravene i PEFC standarderne udfører godkendte certificeringsvirksomheder årlige kontrolbesøg og udsteder certifikater. Se database over godkendte certificeringsvirksomheder her: https://pefc.org/find-certified/certification-bodies

Besøg Træshop Bliv medlem