Print

Biocidforordningen

Biocidforordningen – godkendte imprægneringsmidler
I Danmark og resten af EU anvendes udelukkende midler der er godkendt efter Biocidforordningen (BPR, Biocidal Product Regulation). Ifølge Biocidforordningen skal producenter af imprægneringsmidler godtgøre overfor myndighederne, at midlerne ikke påvirker miljøet negativt. I praksis betyder dette, at produkterne skal overholde fastlagte krav til udvaskning af aktivstoffer, og at koncentrationen af aktivstoffer i nærmiljøet som følge af udvaskning ikke må overstige fastlagte grænseværdier.

De mest brugte imprægneringsmidler er kobbersalte og forskellige organiske fungicider. Trykimprægneret træ er typisk grønt p.g.a. kobbersalte. De senere år har det været udbredt at tilsætte farve til imprægneringsvæsken – såkaldt brunimprægnering. Ud over kobbersalte indeholder mange produkter også en andel organiske fungicider. Ved superkritisk imprægnering anvendes udelukkende organiske fungicider, da metal-salte har meget lav opløselighed i CO2. Superkritisk imprægneret træ er derfor farveløst (dvs. har træets normale farve).

Besøg Træshop Bliv medlem